بخشی از پروژه های اخیر شرکت  خانه بلوک.

 (پروژه دیتا سنتر کرج )

 

 (پروژه دیتا سنتر کرج )

 

 (پروژه دیتا سنتر کرج )

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)

 

 

 (پروژه سالن ساخت و تولید شرکت مادریران در منطقه آزاد تجاری پیام)